کار در گرجستان

2019-02-07T19:55:07+03:30Tags: , , , , , |

برای کار در گرجستان بهتر است زبان گرجی بدانید زیرا دانستن زبان انگلیسی کمک چندانی به شما نخواهد و تنها اداره ها و بانک ها افرادی را خواهید یافت انگلیسی بدانند و مردم کوچه و بازار چنین توانایی ندارند. زبان روسی نیز زبان دوم مردم گرجستان و بیشتر افراد با این زبان اشنا هستند نکته مهم این است که نود و هشت درصد مردم گرجستان با سواد هستند پس باید بدانید که پیدا کردن در میان این همه تحصیل کرده و با سواد که در حد خود متخصص نیز هستند کار ساده ای نخواهد بود و رقیبان بسیار سرسختی در انتظار [...]