کار در ترکمنستان

ترکمنستان از گذشته از نرخ بالای بیکاری رنج می برده است، اما اقتصاد فعلی این کشور از رشد سریعی برخوردار است. صنعت پنبه در ترکمنستان اهمیت زیادی دارد. در این صنعت ترکمنستان یکی از ده از تولید کننده بزرگ پنبه جهان است. هرچند بیشتر فرصت های شغلی برای سرمایه گذاران در بخش های دیگری قرار دارد. با این وجود برخی فرصت های نسبتا مناسب در صنایع انرژی برای کار در ترکمنستان وجود دارد.

گندم نیز در کنار پنبه یکی از بزرگترین محصولات کشاورزی ترکمنستان است. صنایع بانکی و بیمه ای عمدتا تحت کنترل دولت هستند، اما وابستگی شدید به منابع طبیعی  در ترکمنستان به این معنی است که فرصتهای مناسبی برای سرمایه گذاران در بخش انرژی وجود دارد.

اقتصاد ترکمنستان

ترکمنستان پنجمین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی است. این ذخایر فرصت را برای صنعت انرژی و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط فراهم آورده تا بتوانند پیشنهاد های مناسبی را دریافت کنند.

با وجود 25 سال استقلال ترکمنستان از اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از منابع این کشور هنوز به سوی روسیه هدایت می شوند. با این حال، اعتماد به نفس اقتصادی در ترکمنستان در حال افزایش است و شاهد این امر ساخت خط لوله کورپژ کورت کوی، اولین خط لوله های ترکمنستان که از طریق خاک روسیه عبور نمی کند، است.