کار در بلغارستان

کار در بلغارستان برای افراد متخصص روز به روز رو به افزایش است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کسب و کار در بلغارستان و فرصت های شغلی مختلف، مقاله ما در مورد کار در بلغارستان را بخوانید.

اقتصاد بلغارستان

به طور کلی، صنایع اصلی برای کار در بلغارستان مهندسی متالورژی، ماشین سازی، مواد شیمیایی و مهندسی کشاورزی است. با این حال، در سال های اخیر رشته های انرژی، گردشگری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، غذا، دارو و منسوجات رو به گسترش است. زمینه های نامبرده از بخش هایی است که میتوان در بلغارستان به دنبال کار گشت.

ثبات سیاسی، سیستم بانکی قوی، نیروی کار مناسب و مالیات کم در بلغارستان، شرکت های چند ملیتی مانند بوئینگ، بی ام و، زیمنس و نورتل را ترقیب به سرمایه گذاری در این کشور کرده است.

تامین اجتماعی در بلغارستان

موسسه ملی امنیت اجتماعی (NSSI) امنیت اجتماعی دولت بلغارستان را مدیریت می کند. این موسسه، امنیت اجتماعی را برای تمام بیماری های اجباری، زایمان، بیکاری، حوادث در محل کار، ناتوانی، پیری، بازماندگان و مرگ، مدیریت می کند.

موسسه ملی امنیت اجتماعی یک نهاد قانونی است که دفتر مرکزی آن در شهر صوفیه و دفاتر محلی در هر یک از 28 مرکز منطقه ای بلغارستان مستقر شده است. مشارکت در طرح های تامین اجتماعی توسط کارفرمایان، کارکنان، افراد کارآمد و دولت انجام می شود. برای مهاجرانی که خارج از اتحادیه اروپا هستند، برخی از بیمه های اجتماعی خارجی توسط نهادهای بلغارستان پذیرفته می شود.

برای پیدا کردن کار در بلغارستان می توانید فرم ثبت نام سامانه کاریابی بین المللی را در اینجا پر کنید و در قسمت کشور انتخابی بلغارستان را یکی از گزینه های مهاجرت خود قرار دهید.

ثبت نام در سامانه کاریابی بین المللی